Tere tulemast Saue valla operatiivinfosüsteemi lehele!

Käesolev lehekülg võimaldab esitada taotlusi veolubade saamiseks, kaevetööde teostamiseks ja teede sulgemiseks, samuti registreerida avariitöid, teavitada katkestusest ning teetöödest.

 

OPIS annab kõigile huvilistele võimaluse jälgida ja saada infot Saue vallas toimuvate veolubade, kaevetööde, teede sulgemiste, katkestuste ja muude kommunikatsioonide ning taristu haldamisega / rajamisega seotud tööde kohta. Samuti on huvlistel võimalik lisaks tööde jälgimisele esitada infotellimusi oma kodupiirkonna või huvi pakkuva piirkonna kohta - nii on alati hea ülevaade sellest, mis kodu lähedal toimumas on.

 

OPIS infosüsteemi haldab ja taotlusi menetleb Saue vallavalitus.

 

Seonduvad eeskirjad ja dokumendid:

 

Kaevetööd ja tegevus kaitsevööndis

 

Saue valla kaevetööde eeskiri

 

Ehitusseadustik

 

Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded

 

Telia Eesti AS juhendid

 

Elisa Eesti AS juhised

 

Taotlus Imatra Elektri AS paigaldise kaitsevööndis töötamiseks

 

Taotlus Elektrilevi OÜ paigaldise kaitsevööndis töötamiseks

 
 
Teede sulgemine

 

Nõuded ajutisele liikluskorraldusele

 

 

Veoload

 
Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord
 
Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad
 
Eriveolubade taotlemine riigimaanteele
 
 
Reklaam
 
Reklaami paigaldamine Saue vallas